Hva er modulstrukturen: Hva er fordelene? (2024)

โครงสร้างแบบโมดูลาร์คืออะไร: คืออะไรและมีข้อดีอย่างไร (1)konstruksjonsendringr er en prosess der bygninger bygges off-site under strengt kontrollerte fabrikkforhold. Bruker de samme materialene og designkodene og standardene som generell konstruksjon. Men det tar mye kortere tid. Bygninger bygges i "moduler" som, når de monteres på arbeidsplassen, Den gjenspeiler trofast den foreløpige designen og spesifikasjonene til selv den mest komplekse infrastrukturen.På nettsidenDet er ingen fare.

Modulær bygningsstrukturGenerelt er det sterkere enn den opprinnelige konstruksjonen.Fordi hver modul er utviklet uavhengig for å motstå den strenge transporten og grunnkranen.Når det er koblet og forsegletModulen blir en integrert gulv- og takveggenhet.

Off-site konstruksjon sikrer detBedre kontroll av konstruksjonskvalitetenMaterialer levert til fabrikken lagres trygt på produsentens lager. For å forhindre skade eller forringelse på grunn av f*cktighet eller andre faktorer. Byggeanlegg har strenge kvalitets- og sikkerhetsprogrammer på plass. med uavhengige test- og verifiseringsmetoder Dette fremmer overlegen byggekvalitet på alle trinn i prosessen.

I tillegg til kvalitetskontroll og forbedring av tidsperiodenModulær konstruksjon gir andre fordeler. Mye for huseierenEliminering av omtrent 80 % av byggeaktivitetene på stedet vil redusere byggeplagene. kjøretøytrafikk Og sikkerhet og sikkerhet kan forbedres betraktelig på denne måten for skoler, sykehus eller andre driftssentre. Redusere aktiviteter.på nettsidenOg eliminering av de fleste av de kontinuerlige farene ved bygningen regnes som en veldig fordel.

For både arkitekter og eiere Dagens modulbaserte byggefirmaer er i stand til å operere på et nivå av design og konstruksjonskompleksitet som overgår forventningene. på nivå med alle generelle konkurrenter Det er nyttig når du utforsker ulike prosjektleveringsmetoder. valgt utenfor lokalene tidlig I ferd med å utvikle prosjekter og design laget ved hjelp av denne teknikken. For å unngå nye design kan imidlertid de fleste modulbedrifter ta i bruk en integrert armdesign og lage en modulær versjon når det er nødvendig. Så det er aldri for sent å utforske nye muligheter.

I mellomtiden blir eiere og designere stadig mer bekymret.Bærekraftig design for å redusere miljøpåvirkningModulær konstruksjon er i samsvar med den ideelle definisjonen.Konstruksjonen i et kontrollert miljø vil bidra til å redusere avfall ved å forhindre vann som øker i stedet for å endre vannretningen under.Sammen med å forbedre kvaliteten på styringen gjennom byggeprosessenOg redusere aktiviteter og ulemper veldig myePå nettsidenDe fremmer definitivt bærekraft.

Modulær struktur:

Prosess som endrer måten å skape verden på

mer økologisk

Produksjonsprosessen som er kontrollert forårsaker mindre avfall.Lag mindre arbeidsstedOg hjelper til med å ha en slankere struktur

Færre distraksjoner på arbeidsplassen

Bevegelsen av arbeidere, utstyr og materialer på stedet er sterkt redusert.

Mer fleksibel og resirkulert

Modulbygg kan demonteres. og endre eller endre moduler for ny bruk. Bidrar til å redusere behovet for råvarer og redusere mengden energi som brukes til å bygge bygninger for å møte nye behov.

Kaste bort mindre materiale

Når du bygger en fabrikkAvfall elimineres av resirkulerte materialer.LagerkontrollOg beskyttelse av produksjonsmaterialer

Forbedret luftkvalitet

Mulige høye f*cktighetsnivåer som nye konstruksjonsfeller vil eliminere. Dette er fordi den modulære strukturen er ferdig i en kontrollert fabrikk ved bruk av tørre materialer.

raskere

Byggingen av modulbygningen ble separert samtidig på samme sted.Hjelper prosjektet som skal fullføres i halvparten av den opprinnelige konstruksjonen.

Reduser byggeplanen

Dette er fordi modulkonstruksjon kan skje samtidig. sammen på samme arbeidssted Prosjekter kan derfor gjennomføres 30 % til 50 % raskere enn tradisjonell konstruksjon.

Fjern forsinkelser på grunn av ugunstige værforhold

Mellom 60 – 90 % av byggingen er ferdigstilt på fabrikken. Dette reduserer risikoen for forsinkelser på grunn av ugunstige værforhold. Husene blir okkupert raskere. Som et resultat vil du få en raskere avkastning på investeringen din.

Opprettet i henhold til regler med kvalitetsmateriell.

Modulære boliger er bygget for å møte eller overgå de samme forskriftene og standardene som tradisjonelle hjem. Og de samme materialene som arkitekter spesifiserer og bruker i konvensjonelle strukturer, brukes også i modulære byggeprosjekter, som tre, sem*nt og stål.

Den mest smarte

Modulære bygninger er bygget med samme materiale og har de samme arkitektoniske kravene og spesifikasjonene.En gang samletNesten ikke skille fra konkurrenter bygget på nettstedet

Mer tryggere konstruksjon

Det bygde miljøet i bygninger reduserer risikoen for ulykker og arbeiderrelatert ansvar.

Beste bygningsdesign og BIM

Permanent modulær konstruksjon er avhengig av avansert BIM-visualisering for å vurdere energieffektivitet og identifisere de mest kostnadseffektive potensielle tiltakene. Permanente, modulære strukturer er ideelle for bruk av denne teknologien. Byggeprosessen er allerede et samarbeid mellom systemer, materialer og personell. Dette ligner på selve programvaren.

Ubegrensede designmuligheter

Modulære enheter kan designes for å passe estetikken til en eksisterende bygning. Når den er satt sammen Disse modulære enhetene er praktisk talt umulige å skille fra de som er laget av konkurrenter.på nettsiden

Permanent modulkonstruksjon

Byggingen av den permanente modulen er en måte å levere nyskapende og bærekraftig konstruksjon.Som bruker eksterne produksjonsteknikker for å lage en solo- eller flerhistorisk bygning på forhåndAv leveringsmodulenSlitt mod lartProdusert i et trygt og kontrollert miljø.Og kan være laget av jern eller sem*ntStrukturen er fullført, 60 - 90% ved fabrikken og transporten og samlet seg på det siste stedet.

โครงสร้างแบบโมดูลาร์คืออะไร: คืออะไรและมีข้อดีอย่างไร (2)Modulen i den permanente modulbygningen kan kombineres med nettstedsprosjektet eller en full -olonisert leveringsløsning.Og kan leveres med MEP, tilbehør og interiørdekorasjon, som tar mindre tidMed mindre avfallOg mer kvalitetskontrollSammenlignet med det eneste byggeprosjektetPå nettsidenlModulær konstruksjon er en effektiv prosess som er forberedt på å hjelpe denne sektoren til å vokse.

Bevegelige bygninger

Bygningen som kan flyttes er byggingen av alle eller noen konstruksjoner, som er i samsvar med alle standardkode eller forskrifter.Og bygget på fabrikkens konstruksjonsområdeVed hjelp av en modulær byggeprosessFlyttede modulbygg er designet for å bli gjenbrukt eller omorganisert flere ganger. og transport til forskjellige steder

โครงสร้างแบบโมดูลาร์คืออะไร: คืออะไรและมีข้อดีอย่างไร (3)Modulbygg som kan flyttes brukes, for eksempel i skoler og kontorbygg. medisinske klinikker, salgssentre eller annen brukhvor en flyttbar bygning kan dekke arealbehov.Disse bygningene harkjapp levering Enkelt å flytte steder Lavpris ny konfigurasjon Rask tilbakebetalingsplan og stor fleksibilitetDisse byggene er nødvendige i tilfeller hvor fart er påkrevd. Midlertidig plass og ferdigheter i å flytte stillinger

Hva er modulstrukturen: Hva er fordelene? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 6220

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.